Jakie są warunki wpisu i usunięcia wpisu z KRD, ERIF i innych BIGów

Działalność wszystkich biur informacji gospodarczej w Polsce jest regulowana przez ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. Przepisy zawarte w tej ustawie dokładnie wskazują jakie są warunki graniczne przekazania informacji o zadłużeniu (wpisu) do bazy oraz jakie są warunki usunięcia informacji z bazy.

Warto tu podkreślić o częstym błędzie jakim jest mylenie biur informacji gospodarczej (BIGów) z Biurem Informacji Kredytowej (BIKiem) – W tym artykule wskazaliśmy najważniejsze różnice między nimi. – Jakie są różnice między BIK a BIG?  

Kiedy dług może być dopisany do ERIF, Infomonitor, KRD?

Aby informacja o zadłużeniu osoby fizycznej (konsumenta) mogła być dopisana do biura informacji gospodarczej musza być spełnione jednocześnie wszystkie warunki :

  • Łączna kwota zadłużenia musi wynosić min 200,00 zł
  • Termin płatności należności upłynął min 30 dni przed dodaniem wpisu do bazy
  • Min 30 dni przed wpisem do bazy zostało do dłużnika wysłane listem poleconym pisemne wezwanie do zapłaty zawierające informację o zamiarze przekazania informacji do biura informacji gospodarczej. Wezwanie do zapłaty może być również doręczone dłużnikowi do rąk własnych.

Warunki wpisu ulegają drobnej zmianie jeśli nasz wierzyciel uzyskał już przed sądem prawomocny nakaz zapłaty. Wówczas tak naprawdę pozostaje już tylko jeden warunek :

  • Na min 14 dni przed wpisem długu do biura informacji gospodarczej należy wysłać listem poleconym ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji do biura informacji gospodarczej.

Nie ma tutaj minimalnego progu wysokości zadłużenia, zaś w przypadku spraw sądowych zobowiązanie zawsze będzie już miało min. kilka miesięcy.

-jak sprawdzić czy jesteś w ERIF

Jak sprawdzić czy jesteś w KRD

Kiedy można usunąć informacje z ERIF, Infomonitor, KRD?

Usunięcie informacji z któregokolwiek biura informacji gospodarczej może nastąpić tylko w jasno określonych przypadkach :

  1. Najpóźniej w ciągu 14 dni od całkowitej spłaty należności. Wierzyciel ma obowiązek usunąć taką informację z bazy. W bazie nie pozostanie już po niej żaden ślad, który w przyszłości mógłby wskazywać że taki wpis istniał
  2. Na wniosek wierzyciela – wierzyciel z którym rozmawiamy o spłacie zobowiązania zawsze może usunąć z bazy informacje na temat zobowiązania. Może to nastąpić np. w drodze ugody dotyczącej spłaty należności w ratach. Wierzyciel może również wstrzymać ujawnianie informacji w bazie na jakiś czas albo bezterminowo. Wpis pozostanie w bazie, ale będzie on niewidoczny dla żadnego podmiotu zewnętrznego. To rozwiązanie jest bardzo wygodne z punktu wierzyciela, który może w jednej chwili przywrócić widoczność wpisu w bazie, jeśli przestaniesz wywiązywać się z ugody.
  3. Po rozpatrzeniu sprzeciwu dłużnika – Jako osoba dopisana do bazy biura informacji gospodarczej masz prawo złożyć do biura sprzeciw przeciwko ujawnianiu informacji na Twój temat. W sprzeciwie powinieneś uzasadnić swoje stanowisko, czyli np. wykazując że zobowiązanie nie istnieje, zostało już spłacone albo, że informacja jest po prostu nieprawdziwa. Jeśli w drodze rozpatrywania sprzeciwu Twoje stanowisko okaże się prawdziwe, wówczas wpis zostanie usunięty z bazy.

Odrębną kwestię stanowią informacje pozytywne przekazywane do biur informacji gospodarczej, które stanową potwierdzenie Twojej rzetelności i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań. Szerzej o tym napisaliśmy tutaj.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie informacje na Twój temat znajdują się w biurach informacji gospodarczej, odsyłam do naszych wpisów na temat pobrania informacji z poszczególnych rejestrów : 

Jak sprawdzić czy jestem w ERIF

Jak sprawdzić czy jestem w BIG Infomonitor

Jak sprawdzić czy jestem w KRD

Sprawdź też te oferty
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 500.00

do 5000.00

okres:

do 7 dni

do 30dni

1
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 1500

do 10000

okres:

do 6 mies

do 30mies

2
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 200

do 10000

okres:

do 1 dnia

do 30dni

3
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 250.00

do 10000.00

okres:

do 1 dnia

do 30dni

4
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 300.00

do 5000.00

okres:

do 14 dni

do 30dni

5